בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"ל החברה

מר יעקב בכר

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

היועצת המשפטית ומזכירת החברה

עו"ד הילה ארנרייך

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

מנהלת אגף המשאבים, כ"א ולוגיסטיקה

הגב' שרית אושר

מנהל/ת אגף תכנון וסטטוטוריקה

לא מאויש

ראש תחום ביצוע ופיקוח

לא מאויש

ראש תחום ניטור ו- GIS

ד"ר רוני נהוראי

מתכננת סביבתית

הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם