דיווח על התקשרויות בפטור

23/10/2018       הודעה על התקשרות בפטור ממכרז עם חברת הלוי דוויק בע"מ     קובץ ההחלטה