דירקטוריון החברה

חברי דירקטוריון:

* הגב' רותם שמאי

* הגב' פאדיה מטאנס חדד

* הגב' אפרת שטראוס

* מר חנוך דב גולדפריינד

* מר איתן כהן

* מר רפאל גבאי