בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"לית החברה בפועל

גב' הילה ארנרייך

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

 סמנכ"ל הנדסה ותכנון

 אינג' אלכס פאיירמן

 מנהלת אגף המשאבים, כ"א ולוגיסטיקה

 הגב' שרית אושר

ראש תחום ניטור ו- GIS

 לא מאויש

 מנהלת תחום תכנון וסביבה

 הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

 עו"ד תמר אלמיו לג'לם

 ראש תחום ביצוע ופיקוח

 לא מאויש