בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"ל החברה

מר יעקב בכר

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

היועצת המשפטית ומזכירת החברה

עו"ד הילה ארנרייך

סמנכ"ל הנדסה

אינג' אלכס פאיירמן

מנהלת אגף המשאבים, כ"א ולוגיסטיקה

הגב' שרית אושר

מנהל/ת אגף תכנון וסטטוטוריקה

xxxxxxxxxxxx

ראש תחום ביצוע ופיקוח

מר ליעד שחר

ראש תחום ניטור ו- GIS

ד"ר רוני נהוראי

מתכננת סביבתית

הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

?>