דירקטוריון החברה

יו"ר הדירקטוריון:

* מר עמוס עוזני

חברי דירקטוריון:

* הגב' רותם שמאי

* מר חנוך דב גולדפריינד

* מר איתן כהן