בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"ל החברה 

מר אילן לביא

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

סמנכ"ל הנדסה ותכנון

אינג' אלכס פאיירמן

מנהלת תחום משאבים

הגב' חן כהן

מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

ראש תחום פרויקטים

מר אסף לוין 

 ראש תחום ניטור ו-GIS

הגב' חן שדה חיים

עוזר תכנון סביבתי

רותם מזרחי