בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"ל החברה 

מר' אילן לביא

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

סמנכ"ל הנדסה ותכנון

אינג' אלכס פאיירמן

מנהלת תחום משאבים

הגב' אילנית אוריאל

מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

ראש תחום פרויקטים

מר אסף לוין 

 מנהלת תחום משאבים 

 גב' אילנית אוריאל 

 סמנכל הנדסה 

 אינג' אלכס פאיירמן