בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

 מנכ"ל החברה 

מר אילן לביא

 סמנכ"ל כספים

מר יוסי ברזילי 

 סמנכ"ל הנדסה ותכנון

מר תומר יאסו

 מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

 מנהלת תחום משאבים

הגב' דנה ימיני

 ראש תחום פרויקטים

מר לב ברגר

 ראש תחום ניטור ו-GIS

הגב' חן שדה חיים

 עוזרת תכנון וסביבה

הגב' רותם מזרחי

 יועצת משפטית ומזכירת חברה

עו"ד מירב אחטר

ראש תחום מכרזים והתקשרויות

 עו"ד לינה אהרוני