בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"ל החברה 

מר אילן לביא

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

מר אליאב אילן

סמנכ"ל הנדסה ותכנון

מר תומר יאסו

מנהלת תחום משאבים

הגב' חן כהן

מנהלת תחום תכנון וסביבה

הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

עו"ד תמר אלמיו לג'לם

ראש תחום פרויקטים

מר אסף לוין 

ראש תחום משאבים

הגב' חן כהן

 ראש תחום ניטור ו-GIS

הגב' חן שדה חיים

עוזרת תכנון וסביבה

הגב' רותם מזרחי

יועצת משפטית ומזכירת חברה

עו"ד רונית תושייה

עו"ד אייל תושייה

עו"ד אייל תושייה