בעלי תפקידים בחברה

תפקיד

שם

מנכ"לית החברה בפועל

גב' הילה ארנרייך

משנה למנכ"ל ומנהל הכספים

מר אליאב אילן

 סמנכ"ל הנדסה ותכנון

 אינג' אלכס פאיירמן

 מנהלת תחום משאבים

 הגב' אילנית אוריאל

ראש תחום ניטור ו- GIS

 הגב' אפרת יעקב

 מנהלת תחום תכנון וסביבה

 הגב' לי שטיינברג

רכזת מכרזים והתקשרויות

 עו"ד תמר אלמיו לג'לם

 ראש תחום ביצוע ופיקוח

 לא מאויש