החלטה 3097 של הממשלה

החלטה מס. 3097 של הממשלה מיום 03.04.2011

הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה: יישום המדיניות להתמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון

ההחלטה: בהמשך למדיניות ההתמודדות עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון, שאושרה בהחלטת הממשלה מס' 1620 מיום 25.4.2010 (להלן: "מסמך המדיניות") ובהמשך להמלצות צוות היישום הבינמשרדי, שהוקם במסגרת החלטת הממשלה דנן:

1. לאמץ את המלצות צוות היישום מיום 30.3.2011 (להלן: "המלצות צוות היישום").

2. להטיל על השר להגנת הסביבה ועל שר האוצר להודיע לממשלה תוך 10 ימים על הגוף שבאחריות השר להגנת הסביבה שבמסגרתו תפעל המינהלה הייעודית, אשר תהיה מופקדת על תכנון והקמה של ההגנות הימיות על המצוק החופי ופעולות נוספות, כאמור במתווה הקבוע בהמלצות צוות היישום (להלן: "גוף הביצוע הייעודי"). עוד יודיעו השרים לממשלה על מסגרת התקנים והתקציב להפעלת הגוף.

3. להמליץ בפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה, להורות על הכנת תוכנית מתאר ארצית כללית לעניין ההגנות על המצוק החופי, וכן להמליץ למועצה הארצית לתכנון ולבניה להטיל את הכנת תוכנית המתאר כאמור על המשרד להגנת הסביבה בתיאום עם מינהל התכנון במשרד הפנים, וזאת בהתאם למתווה המפורט בהמלצות צוות היישום ולמיפוי הגיאוגרפי, הכלול במסמך המדיניות. כמו כן, להנחות את יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה להביא את נושא תוכנית ההגנה על המצוק החופי לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה, לצורך דיון בהמלצות כאמור, בתוך 60 יום.

4. לטובת מימון שלב א' של פרויקט ההגנות על המצוק, להעמיד סכום של עד 500 מלש"ח כדלקמן:

א. מינהל מקרקעי ישראל יעביר למשרד להגנת הסביבה סכום של 360 מלש"ח בפריסה על פני 9 שנים, החל משנת התקציב 2012, על פי הצעה שתועבר לאישור מועצת מקרקעי ישראל, לצורך ביצוע הפעולות המוטלות על גוף הביצוע הייעודי כמפורט בהמלצות צוות היישום. פריסת תקציב המזומן של סכום זה תיקבע בתחילת כל שנה בתיאום בין אגף התקציבים במשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה ובהתאם לצרכים הקבועים בתוכנית העבודה המאושרת של גוף הביצוע ולמידת ההתקדמות של הרשויות המקומיות, הנוגעות בדבר, בתכנון ובהקמת מערכת ההגנות היבשתיות. יו"ר מועצת מקרקעי ישראל יניח בפני המועצה, בתוך 90 יום, הצעה לאישור תקציב כאמור.

ב. מימון הפעולות הנדרשות לשם הקמת גוף הביצוע הייעודי והפעלתו השוטפת ולשם הכנת תוכנית המתאר הארצית הכללית, בסכום המוערך בכ5- מלש"ח לשנה, ייקבע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 2 לעיל.

ג. עוד יצוין, כי אמדן העלות להקמת מערכת ההגנות היבשתיות, אשר תיעשה על ידי הרשויות המקומיות, הנוגעות בדבר, וממקורותיהן הכספיים, לרבות אלו המנויים בסעיפים 6 ו7- להלן, היא בסך של 90 מלש"ח.

5. להטיל על משרד הפנים להורות לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, לפעול באופן מיידי להכנת תוכניות להקמת מערכת ההגנות היבשתיות על המצוק בהתאם לקבוע בהמלצות צוות היישום, לרבות קביעת מגבלות ביחס לפיתוח במצוק, וכן להורות למשרד הפנים להנחות את מוסדות התכנון, בכפוף לכל דין, לתת קדימות לטיפול בתוכניות להגנה על מצוק חוף הים התיכון. כמו כן, להורות למשרד הפנים להנחות את הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, לנקוט באופן מיידי באמצעים להגנה על שלום הציבור, באזורי המצוק שבהם מתקיימת סכנה דחופה ומיידית לחיי אדם ולרכוש, לרבות, במקום שהדבר אפשרי, על ידי הוצאת היתרי בניה להקמת הגנות דחופות ומיידיות מכח תוכניות מפורטות החלות על השטח, כאמור בהמלצות צוות היישום.

6. א. לצורך מימון ההגנות היבשתיות, במקרים הנדרשים, וככל שהדבר ניתן בהתאם ובכפוף להוראות הדין, יפעלו הרשויות המקומיות לגביית תשלומים ייעודיים להגדלת הכנסותיהן העצמיות לצורך מימון פעולות אלו. הגורמים המוסמכים במשרדי הממשלה, ככל שתידרש הפעלת סמכותם ובכפוף להוראות כל דין, יפעלו לסייע לרשויות המקומיות להסדיר ולבצע גביה ייעודית כאמור.

ב. יוקם צוות בהשתתפות משרד הפנים ומשרד המשפטים אשר ישלים, בתוך 90 יום, בחינה משפטית של מסגרות שיאפשרו לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, גביית תשלומים כאמור.

7. להקים ועדה בינמשרדית, בראשות מנהל מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ובהשתתפות נציג שימנה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ונציג שימנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אשר תהיה רשאית לאשר סיוע במימון ההגנות היבשתיות, לרשויות מקומיות, בדגש על מועצות אזוריות ורשויות מקומיות חלשות, אשר על-אף גביית תשלומים כאמור בהמלצות צוות היישום וכאמור בסעיף 6 לעיל, לא תוכלנה לשאת בנטל המימון המלא של תכנון והקמת ההגנות היבשתיות בהתאם לקבוע בהמלצות צוות היישום. הסיוע לרשויות המקומיות, בהתאם לסעיף זה, יועבר לרשויות באמצעות משרד הפנים, וימומן ממקורות כספיים של מינהל מקרקעי ישראל, בנוסף על הסכומים האמורים בסעיף 4(א) לעיל.

8. להורות לשר האוצר, לשר להגנת הסביבה ולנציב שירות המדינה, להקצות ולתקצב שני תקנים חדשים באגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה; זאת לשם ביצוע הפעולות המוטלות על המשרד להגנת הסביבה, בהמלצות צוות היישום.

9. השר להגנת הסביבה ידווח לממשלה, על בסיס רבעוני, על התקדמות היישום של החלטה זו.

(המלצות צוות היישום להתמודדות עם מצוק חוף הים התיכון נמצאות במזכירות הממשלה)." הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.