החלטה 5053 של הממשלה

 

החלטת ממשלה מס. 5053:

נושא ההחלטה: הקמת חברה ממשלתית ייעודית להתמודדות עם התמוטטות המצוק החופי

ההחלטה: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1620 מיום 25.4.2010, מס' 3097 מיום 3.4.2011 ומס' 3404 מיום 3.7.2011:

להקים, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה, לטיפול בהתמוטטות מצוק חוף הים התיכון, בכפוף לאמור להלן. החברה תהווה זרוע ביצוע של הממשלה כמשמעה בתקנה 3ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 לצורך תכנון, ביצוע, תחזוק וניהול ההגנות הימיות ומתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי, בכפוף לכל דין.

1. שם החברה: בעברית: החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ. באנגלית: The Mediterranean coastal cliffs preservation Government company Ltd. או, אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות, שם דומה שיאושר על ידו.

2. מטרות החברה:

2.1 לתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות ומתן שירותי ניהול, פיקוח וייעוץ למדינה בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי.

 2.3 החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל בלבד, בכפוף לכל דין.

3. מבנה ההון של החברה:

3.1 ההון הרשום של החברה במועד הקמתה יהיה 1,000 ₪ מחולק ל-1,000 מניות רגילות בערך נקוב של 1 ₪ כל אחת.

3.2 ההון המונפק של החברה במועד הקמתה יהיה 1,000 ₪ מורכב ממניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.

3.3 הזכויות הנלוות למניות: כל המניות תהיינה שוות בזכויותיהן ותהיינה בעלות זכויות להצבעה באסיפה הכללית, מינוי דירקטורים ובלבד שהדירקטורים בחברה יתמנו כקבוע בסעיף 6 להלן, זכות לקבלת דיבידנד וזכות לקבלת יתרת נכסי החברה בפירוק.

4. תקנון החברה:

תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – "חוק החברות הממשלתיות"), יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות הממשלתיות לפני רישום החברה.

5. מקורות המימון של החברה:

לבטל את סעיף 5 בהחלטת הממשלה מספר 3404 מיום 3.7.2011 ובמקומו לקבוע כי המקורות לפעילות השוטפת של החברה יהיו מתקציב המדינה. התקציב התפעולי השוטף של החברה יעמוד על סך 6.5 מיליוני ₪ לשנה. לטובת מימון שלב א' של פרויקט ההגנות על המצוק החופי, כמפורט בהמלצות צוות היישום שאומצו בהחלטת הממשלה מס' 3097 מיום 3.4.2011 יועמד סכום של עד 500 מיליוני ₪, אשר יועבר על ידי הגורמים המפורטים בהחלטת הממשלה האמורה, ובאופן שנקבע בה.

6. דירקטוריון החברה:

6.1 דירקטוריון החברה לא יפחת מ- 5 ולא יעלה על 12 דירקטורים, כדלקמן:

6.1.1 שישה עובדי מדינה, ובהם שני עובדים של משרד האוצר, שני עובדים של המשרד להגנת הסביבה, עובד אחד של משרד הפנים ועובד אחד של מינהל מקרקעי ישראל.

6.1.2 שישה נציגי ציבור ובהם מהנדס בעל ניסיון בתחום התשתיות.

6.1.3 הממשלה רושמת לפניה הודעת שר האוצר ושר להגנת הסביבה כי בכוונתם למנות כדירקטורים ראשונים מטעם המדינה, בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים, את עובד המדינה מטעם משרד האוצר ואת עובד המדינה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 

7. השר האחראי:

השר להגנת הסביבה.

 8. אופי החברה: החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות. המדינה תהיה בעלת מניות יחידה בחברה.

9. הממשלה תשוב ותבחן את הצורך בהמשך פעילותה וקיומה של החברה בתום 8 שנים ממועד הקמתה.

10. להטיל על מנכ"ל משרד הפנים להנחות את הרשויות המקומיות להפעיל סמכותן לגבי הטיפול בהגנות היבשתיות, והכל בהתאם לעקרונות מסמך המדיניות בעניין התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכים להתמודדות, והמשמעויות הכלכליות, הציבוריות והסביבתיות, שאומצו במסגרת החלטת הממשלה מס' 1620 מיום 25.4.2010.

11. להביא לידיעת דירקטוריון החברה את ניירות העמדה, המחקרים וההמלצות של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר המתייחסים להתמודדות עם התמוטטות המצוק החופי בים התיכון, ולבקש כי הדירקטוריון יבחן חומר זה כבסיס לפעולתו בנושא.

12. לפנות לוועדה הציבורית לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, ולבקש ממנה לתת עדיפות להליכי בדיקת מינוי המועמדים לשמש דירקטורים בחברה, זאת בגין דחיפות הטיפול במצוק החופי ובמגמה לאפשר את תחילת עבודת החברה בהקדם האפשרי.

13. לבטל את סעיפים 1 ,3 ו-4 להחלטת הממשלה מספר 3404 מיום 3.7.2011.