החלטות מכרזים והתקשרויות

שנה

שם המכרז /התקשרות

ת. תחילה

ת. סיום

החלטות

מסמך מצורף