העדר אחריות לשימוש באתר החברה

המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים באתר. במקרה של סתירה בין הוראות הדין או פרסום רשמי אחר של מדינת ישראל לבין המידע המופיע באתר- יחייבו אך ורק הוראות הפרסום הרשמי.


החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן:"החברה") עשתה מאמץ להבטיח את התאמת המידע ונכונותו במועד העלאתו. עם זאת המידע באתר (לרבות המידע הסטטיסטי, טקסט, גרפיקה, קטעי וידאו, לינקים ועוד) עלול לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. החברה  מציגה אפוא את המידע באתר כמות שהוא ובכפוף לזמינותו בלבד. החברה אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונות, דיוק ושלמות המידע או חומר אחר באתר ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והחברה לא תשא באחריות לטעויות, אי דיוקים ושגיאות שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לשימוש במידע והחומרים שבאתר ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי החברה או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון והמדויק, או כי היה על החברה להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.


החברה אינה נותנת מצג מסוג כלשהו (מפורש או משתמע, ישיר או עקיף) לגבי המידע ושאר החומרים שבאתר, לרבות מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צדדים שלישיים ו/או מצג בדבר התאמתו או אי-התאמתו של המידע שבאתר למטרה כלשהי ו/או מצג כי המידע והחומרים שבאתר חופשיים מוירוס מחשב או תוכנה בלתי רצויה אחרת. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף למשתמש או צד ג' אחר בקשר לאלה.


במקרה והאתר ו/או חלקים ממנו (לרבות שירותים כלשהם המוענקים במסגרתו) לא יהיו זמינים למשתמש בכל עת, מכל סיבה שהיא (לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של החברה, תקלה טכנית, הפרעות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט וכדומה) המשתמשים לא יהיו זכאים לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור. המשתמשים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.


החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק ו/או אובדן (ישיר או עקיף) שאירעו עקב הביקור ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר בשל סיבה כלשהי, לרבות נזק מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף) שנגרם עקב השימוש באתר.


החברה רשאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים והתכנים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של המידע והתוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר או בחלקים הימנו מכל סיבה שהיא.


מבלי גרוע מכלליות האמור לעיל, החברה(לרבות עובדיה ומנהליה ומי מטעמה) לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, וכן לא תישא באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה (או באתר שלינק מפנה אליו)


אין לראות במידע שבאתר למשל לגבי חקיקה ,הנחיות ,החלטות ונהלים אחרים הבטחה שלטונית ואין להסתמך עליהם. החברה אינה מעניקה למשתמשים ייעוץ משפטי בעניינים כלשהם.