מכרז פומבי מספר 1/23 לשירותיי ייעוץ משפטי לחברה בתחום החוזים, המכרזים וההתקשרויות

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותיי ייעוץ משפטי לחברה בתחום החוזים, המכרזים וההתקשרויות, והכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mccp.co.il .
הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא המופיע באתר האינטרנט.

 

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר התנאים והדרישות כמפורט בהרחבה בדרישות המכרז:

1. המציע הינו בעל ניסיון בייצוג וליווי 2 גופים ציבוריים לפחות, במשך שנתיים לפחות כ"א, בתחום דיני המכרזים, החוזים וההתקשרויות, בטווח השנים 2013-2023.

 

לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו פרופיל משרד בדגש על הניסיון המקצועי בתחום המכרזים.

 

2. על המציע להציג מטעם משרדו 2 עורכי דין בעלי ניסיון מקצועי בתחומי המכרזים, החוזים וההתקשרויות וכן אחד מהם לפחות בעל ניסיון בתחום המשפט האזרחי-מסחרי הכל כמפורט להלן:

2.1. ראש צוות - עו"ד שותף במשרד המציע בעל ותק וניסיון מקצועי של לפחות 5 שנים בתחום המכרזים החוזים וההתקשרויות, בטווח השנים 2013-2023.

2.2. עו"ד בעל ותק וניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים בתחום המכרזים החוזים וההתקשרויות בטווח השנים 2013-2023.

 

לעניין סעיף 2 "בעל ניסיון מקצועי" כמפורט לעיל ייחשב מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:

א. העניק ייעוץ וייצוג משפטי שוטף בנושאי מכרזים, חוזים והתקשרויות ל-2 גופים ציבוריים לפחות, משך שנתיים לפחות כל אחד, ויעץ לאותם גופים ציבוריים בקשר למכרזים אותם ליווה;

ב. ליווי גופים ציבוריים בכתיבה של 5 מכרזים פומביים לפחות לרכישת טובין או שירותים בהיקף שלא יפחת מ-2 מש"ח לא כולל מע"מ.

ג. ליווי גופים ציבוריים בכתיבה של 3 מכרזים פומביים לפחות בתחום התשתיות, מתוכם אחד לפחות בהיקף העולה על 30 מש"ח לא כולל מע"מ, ולפחות אחד מהם בשפה האנגלית;

ד. ייצוג עורכי מכרז ב-3 עתירות מינהליות לפחות.

 

לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו קורות חיים מפורטים של כל אחד מעורכי הדין המוצגים מטעם המציע, בדגש על הניסיון המקצועי שלהם בתחום המכרזים, ולרבות התייחסות לניסיון מקצועי בתחום האזרחי, וכן מתבקש כל אחד מעורכי הדין המוצעים למלא את נספח א'7.

לעניין סעיפים 1 ו-2 לעיל "גוף ציבורי" – גוף המנוי בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, לרבות רשויות מקומיות ואיגודי ערים.

מובהר כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר עורכי דין שאינם מאוגדים במסגרת אותה ישות משפטית. עורכי דין החולקים מקום פיזי לצורך קבלת שירותי משרד בלבד אינם יכולים להגיש הצעה משותפת ולא ייחשבו כ"מציע" לצורך הגשת הצעה.


המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 14.5.2023 בשעה 12:00 ולאחר תיאום טלפוני מראש. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות לתיבת המכרזים במשרדי החברה.

במועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן.

האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, והם מופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – תגבר ההוראה המופיעה במסמכי המכרז.