מכרז פומבי מספר 4/23 לשירותיי ייעוץ חדשנות

מכרז פומבי מספר 4/23 לשירותיי ייעוץ חדשנות


החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים
להציע הצעות ל מתן שירותיי ייעוץ חדשנות לחברה, והכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז
המלאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת il.co.mccp.www.

הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא המופיע באתר האינטרנט.

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר התנאים והדרישות כמפורט
בהרחבה בדרישות המכרז:
.1 המציע הינו בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר
אקדמי שהוכר כתואר שקול לתואר אקדמי ישראלי על ידי האגף להערכת תארים,
באחד מאלה: הנדסה, מנהל עסקים, מדעי הטבע או במדעי החברה.
.2 המציע הינו בעל ניסיון בייעוץ חדשנות לחברות (של שנתיים במהלך 10 השנים
האחרונות.
.3 המציע הינו בעל ניסיון בניהול והובלת פרויקטים מחקריים ו/או ניהול ידע מחקרי
ב10- השנים האחרונות.


המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום
30.7.2023 ב שעה 12:00 ולאחר תיאום מראש. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות לתיבת
המכרזים במשרדי החברה או באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז.
במועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן.
האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, והם מופיעים במלואם במסמכי
המכרז. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – תגבר ההוראה המופיעה
במסמכי המכרז.