מכרז פומבי מספר 3/23 לניהול תיאום ופיקוח

מכרז פומבי מספר 3/23 לניהול תיאום ופיקוח

על פרויקטים בתחום הסביבה הימית והחופית

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותים לניהול תיאום ופיקוח על פרויקטים בתחום הסביבה הימית והחופית לחברה, והכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mccp.co.il .

הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא המופיע באתר האינטרנט.

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר התנאים והדרישות כמפורט בהרחבה בדרישות המכרז:

 

א. המציע ו/או אחד השותפים במציע סיפק במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, שירותיי ניהול ופיקוח בלפחות 2 פרויקטים בהנדסה אזרחית בתחום התשתיות, שלפחות אחד מהם בסביבה הימית.

ב. על המציע להציג מטעמו מנהל פרויקט אשר באמצעותו יינתנו שירותי הניהול נשוא המכרז. על מנהל הפרויקט לעמוד בדרישות המצטברות הבאות:

• מנהל הפרויקט הנו בעל תואר ראשון בהנדסה ממוסד אקדמי המוכר על ידי משרד החינוך ו/או המל"ג, הרשום כדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ותקנותיו.

• מנהל הפרויקט במהלך 20 השנים האחרונות עם ותק מקצועי של לפחות 10 שנים במתן שירותיי ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית.

• מנהל הפרויקט במהלך 10 השנים האחרונות עם ותק מקצועי של לפחות 5 שנים במתן שירותיי ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הסביבה הימית.

 

*** לעניין תנאי הסף המקצועיים ייחשב פרויקט שהיקפו הכספי עולה על 25 (עשרים וחמישה) מיליון ₪ ומשך ניהולו ע"י מנהל הפרויקט הינו לפחות שנה.

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 30.8.2023 בשעה 12:00 ולאחר תיאום מראש. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות לתיבת המכרזים במשרדי החברה או באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז.

במועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן.

האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, והם מופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – תגבר ההוראה המופיעה במסמכי המכרז.