מכרז פומבי מספר 6/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע

 

מכרז פומבי מספר 6/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותיי מחשוב ואבטחת מידע, והכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.mccp.co.il

הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא המופיע באתר האינטרנט.

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ולעמוד ביתר התנאים והדרישות כמפורט בהרחבה בדרישות המכרז:

1.   המציע סיפק בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, שירותי מחשוב ואבטחת מידע לחמישה לקוחות לפחות שכל אחד מהם מעסיק לפחות 10 עובדים, ושמחזור הכנסותיהם בכל שנה גבוה מ 40 מיליון ₪, לתקופה שלא תפחת מ 18 חודשים. 

2.  המציע מעסיק בהעסקה ישירה חמישה (5) עובדים לפחות בעלי הכשרה מתאימה המספקים את שירותי המחשוב ללקוחות המציע.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 5.9.2023 בשעה 12:00 ולאחר תיאום מראש.

את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות לתיבת המכרזים במשרדי החברה או בדוא"ל כמפורט במסמכי המכרז.                                       

במועד הגשת ההצעות המציע נדרש לעמוד בכול דרישות המכרז כלשונן. 

האמור במודעה זו אינו ממצה את כל תנאי הסף ותנאי המכרז, והם  מופיעים במלואם במסמכי המכרז.

בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – תגבר ההוראה המופיעה במסמכי המכרז.  

-----------------------------------------

    

 הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי מספר 06/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע לחברה


החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הארכת המועדים ועדכון לוח זמנים למכרז פומבי מספר 06/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע כדלקמן:
א. מסמכי המכרז המעודכנים יעלו לאתר האינטרנט של החברה ביום ה-31.8.23.
ב. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 13/9/2023 עד השעה 12:00 ולאחר תיאום מראש כמפורט במסמכי המכרז. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה או בדוא"ל כמפורט במסמכי המכרז.
ג. החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.
ד. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזמין בדוא"ל lina@mccp.co.il .


בברכה,
לינה אהרוני, עו"ד
ראש תחום מכרזים והתקשרויות