הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי מספר 06/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע לחברה

 

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת כי מועד ההגשה למכרז פומבי מספר 06/23 לשירותיי מחשוב ואבטחת מידע יידחה כדלקמן:

א. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 25/10/2023 עד השעה 12:00 ולאחר תיאום מראש כמפורט במסמכי המכרז. 

   את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה או בדוא"ל כמפורט במסמכי המכרז.

ב. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזמין בדוא"ל lina@mccp.co.il

בברכה,
לינה אהרוני, עו"ד
ראש תחום מכרזים והתקשרויות