הודעה בדבר זכייה במכרז פומבי מס' 6/23 לשירותי מחשוב ואבטחת מידע

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מכריזה בזאת על זוכה במכרז פומבי מס' 6/23 לשירותי מחשוב ואבטחת מידע.

עם השלמת תהליך ההערכה, בחרה החברה הממשלתית את המציע הזוכה במכרז שהצעתו המשתלמת ביותר: 

שם: נטקור פתרונות תקשורת בע"מ.

הוצאת הודעה זו אינה פוגעת באף אחת מהזכויות והפררוגטיבות של MCCP או ועדת המכרזים בהתאם למסמכי המכרז ולחוק.