הודעה בדבר זכייה במכרז פומבי מס' 3/23 לשירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרוייקטים

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") מכריזה בזאת על זוכה במכרז פומבי מס' 3/23 לשירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרוייקטים.

עם השלמת תהליך ההערכה, בחרה החברה הממשלתית את המציע הזוכה במכרז שהצעתו המשתלמת ביותר:

שם: אדיר הקמות בע"מ.

הוצאת הודעה זו אינה פוגעת באף אחת מהזכויות והפררוגטיבות של MCCP או ועדת המכרזים בהתאם למסמכי המכרז ולחוק.